Personvernerklæring – for kunder og besøkende på Uno-X Smøreoljes nettsider

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss

Uno-X Smøreolje AS,  Gladengveien 2, 0661 Oslo Org-nr.: 895453242.

For de personopplysningene vi innhenter om deg som besøkende på våre nettsider eller kunde hos oss, er vi behandlingsansvarlig.

 
Uno-X Smøreolje AS er leverandør av smøreolje og tilhørende produkter til virksomheter og behandler i den forbindelse personopplysninger om ansatte hos våre kunder. Vi registrerer kun de opplysninger som er nødvendig for å drive vår forretning og slik kunne yte best mulig tjeneste til våre kunder.
Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post olje@unox.no eller på telefon +47 95059618.

Personvernerklæring for Uno-X Smøreolje AS

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysinger om våre kunder og besøkende på våre nettsider, og hvilke rettigheter de registrerte har hos oss.

Vi tar ditt personvern på alvor, og i denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om:

 • hvilke opplysninger vi samler inn om deg.
 • hvilke opplysninger vi innhenter om deg når du besøker våre nettsider
 • hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene
 • hvordan vi ivaretar dine rettigheter
 • hvordan Uno-X Smøreolje etterlever kravene i Personopplysningsloven og GDPR
 • hvordan du kontakter oss angående personvern

All behandling av personopplysninger er underlagt reglene i Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 15. juni 2018 nr 38, som inkluderer EUs personvernforordning (GDPR).

 

Informasjon om Uno-X Smøreoljes behandling av dine personopplysninger:

 

Fortrolighet

Uno-X Smøreolje lover å bevare taushet om dine personopplysninger, og samtidig vil vi:

 • Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dataene dine
 • Bruke dataene kun til det formålet vi har innhentet dem for
 • Ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad eller lengre enn det vi har behov for
 • Gi deg rett til innsyn i dine personopplysninger, og tilrettelegge for sletting og retting av personopplysninger som er uriktige eller som du ikke ønsker at vi skal beholde
 • Bruke tilstrekkelig gode sikkerhetstiltak og verktøy for å beskytte dine data

Kategorier av personopplysninger

Følgende typer opplysninger innhentes og lagres til administrative, tjenesterelaterte og/eller juridiske formål:

 • Personopplysninger slik som navn og e-postadresser
 • Bevillinger og registreringsbevis i forbindelse med avgiftsfritak

Ordinære personopplysninger innhentes, herunder

 • Kontaktinformasjon, herunder navn, adresse (herunder leveringsadresser), telefonnummer og e-post
 • Kjøpshistorikk
 • Betalingshistorikk, betalingsopplysninger samt nødvendig informasjon i forbindelse med kredittvurdering
 • Opplysninger som inngår i vår kommunikasjon med deg
 • IP-adresser
 • Underskrifter på dokumenter f eks låneavtaler

Ajourføring av adresseopplysninger og abonnement på kredittopplysninger

 • Uno-X Smøreolje AS har inngått avtale med Bisnode samt Atradius, og vi oppdateres daglig med opplysninger herfra, for eksempel når kunder endrer adresse og rating.

Alle data lagres og behandles fortrolig slik som angitt her, og i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) av 15. juni 2018 nr 38, som inkluderer EUs personvernforordning (GDPR).

Sletting

Vi sletter opplysningene om deg når de ikke lengre er nødvendige, eller dersom vi ikke har behandlingsgrunnlag for å fortsette behandlingen, eller i henhold til dine rettigheter (se nedenfor).

Uno-X Smøreolje følger generelt den lagringstiden som er påkrevet etter bokføringsloven. For å sikre korrekt håndtering av tilbakevendende kundeforhold, potensielle reklamasjonssaker og garantiforpliktelser og for å kunne leve opp til våre forpliktelser, har vi funnet at det er behov for å lagre opplysninger i opptil fem år pluss inneværende regnskapsår, fra tidspunktet for når forretningsforholdet er opphørt.

Formål og behandlingsgrunnlag

Vår behandling av personopplysninger har følgende formål:

 • Administrasjon og vedlikehold av kundeforholdet, samt løpende samarbeid
 • Markedsføring til eksisterende og potensielle kunder (ihht Markedsføringsloven)
 • Kundetilfredshetsmåling hos eksisterende kunder
 • Sikre overholdelse av gjeldende lovgivning

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger er:

 • Ved behandling av personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av dine bestillinger og kjøp, herunder bl.a. levering, kredittgivning og betaling, er behandlingsgrunnlaget GDPR art 6 (1), litra b, om behandlinger som er nødvendige for å inngå en kontrakt og for gjennomføring av kontrakten.
 • Når vi registrerer opplysninger som er krevet etter bokføringsloven eller som ledd i innberetningsplikten til skatteetaten, er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 6 (1), litra c, om behandling som er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som påhviler behandlingsansvarlige.
 • Vi behandler også personopplysningene for å rette markedsføring om likedane produkter til våre eksisterende kunder, og her er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 6 (1), litra f, om behandlinger som er nødvendige for en legitim interesse hos oss, som ikke overstiges av hensynet til de registrerede. Den legitime interesse som begrunner behandlingen, er hensynet til å fremme Uno-X Smøreoljes forretning og yte kunder den beste service og gi gode tilbud.
 • For markedsføring til potensielle kunder, følger vi bestemmelsene i markedsføringslovens § 15, og innhenter samtykke som behandlingsgrunnlag og grunnlag for direkte markedsføring.
 • Vi vil ikke videresende dine personopplysninger til tredjemenn uten å ha lovlig grunnlag for dette, enten i form av et av de ovenstående behandlingsgrunnlag, eller ved å innhente ditt på forhånd yttrykkelig samtykke.

 

Kategorier av mottagere

Vi overfører personopplysninger til én eller flere av følgende kategorier av mottagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administrasjon av betalinger for ytelser og tjenester
 • Transportselskaper til levering av ordre
 • Advokater, Inkasso og kredittopplysningsbyråer ved misligholdelse av avtaler samt oppslag hos kredittopplysningsbyråer
 • Kredittforsikringsselskaper for kunder
 • Skatteetaten og andre myndigheter i forbindelse med lovpålagte innberetninger
 • Våre databehandlere på grunnlag av tjeneste- og databehandleravtaler
 • Skifteretten i forbindelse med rettslige krav

 

Dine rettigheter

Du kan når som helst kontakte oss vedrørende vår behandling av personopplysninger om deg.

Dersom du har anmodet om å få innsyn i opplysninger om deg, å få disse rettet eller slettet, eller hvis du har gjort innsigelse mot vår databehandling, vil vi undersøke om det er mulig å imøtekomme dine anmodninger. Vi gir deg svar på din henvendelse så raskt som mulig og senest en måned etter at vi mottok din henvendelse.

Rett til innsyn

 • Du har rett til å få innsyn i de opplysningene som vi lagrer om deg.

Rett til korrekt behandling

 • Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss på [e-post], slik at vi kan oppdatere opplysningene.

Rett til sletting

 • Vi sletter generelt personopplysningene når de ikke lenger er nødvendige. Dersom du har trukket et samtykke tilbake, vil vi slette opplysningene samtykket dekker. Du kan alltid få dine data slettet dersom du mener de er unødvendige for formålet. Du kan også kontakte oss dersom du mener at vi behandler opplysninger vi ikke har grunnlag for, eller om vi gjør en behandling i strid med lovverket.

Rett til begrensning av behandling

 • Hvis du bestrider opplysninger som vi lagrer, kan be om å få begrenset behandlingen av opplysningerne, inntil vi har foretatt undersøkelser for å fastslå om opplysningene er korrekte. Det samme gjelder om du mener at behandlingen er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke har behov for opplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forut for våre legitime interesser. Hvis du får medhold i at vår behandling skal begrenses, skal vi for å fortsette behandlingen kun gjøre dette etter ditt samtykke, eller i henhold til andre grunnlag slik som opprettholdelse i påvente av en rettsak, eller for å beskytte viktige samfunnsinteresser.   

Dataportabilitet

 • Du har rett til å motta de personopplysningene som du har overgitt til oss, samt de vi har innhentet fra tredjeparter på grunnlag av ditt samtykke. Det samme gjelder de opplysinger vi har om deg i og med en inngått avtale med deg. Du har rett til å få disse dataene overført til en tredjepart (dataportabilitet).  Hvis du ønsker å benytte din rett til dataportabilitet, vil du motta dine persondata fra oss i en alminnelig anvendt og maskinlesbart form.

Rett til å få informasjon om nye formål

 • Hvis vi ønsker å benytte dine personopplysninger til et nytt formål, skal vi gi deg informasjon om dette og på hvilket grunnlag vi gjør den nye behandlingen.

Rett til å trekke ditt samtykke tilbake

 • Dersom vår behandling av dine personopplysninger skjer på grunnlag av et samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Vår behandling av disse opplysninge skal ikke lengre skje dersom dette skjer. Tilbakekallet av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen fra tiden før samtykket var trukket. Dersom vi har en forpliktelse i lov, for eksempel i bokføringsloven, til å beholde personopplysningene, vil vi fortsette behandlingen i tråd med dette.

Du kan alltid henvende deg til oss eller til Datatilsynet med spørsmål eller klager angående vår behandling av personopplysninger; se nærmere informasjon om dette på www.datatilsynet.no.