Last ned som PDF          

 

 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser – Næringsdrivende / offentlige


1. Generelt
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (”Vilkårene”) gjelder for alle leveranser fra Uno-X Smøreolje AS (”Selger”) til næringsdrivende eller det offentlige (”Kjøper”). Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet skriftlig og uttrykkelig har bekreftet at Kjøpers vilkår skal gjelde. Der annet ikke er bestemt nedenfor gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven). Der det i Vilkårene stilles krav om skriftlighet er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding (SMS), brev, e.l.


2. Bestilling og kredittsjekk
Etter mottak av Kjøpers bestilling, sender Selger en ordrebekreftelse til Kjøper som angir Selgers leveranse og de vilkår den skjer på. Kjøper skal snarest gjennomgå ordrebekreftelsen og må umiddelbart gi beskjed til Selger om det er feil i eller innvendinger til denne. Selger kan løpende vurdere Kjøpers kredittevne. Dersom Kjøper etter Selgers skjønn ikke er kredittverdig , kan Selger inntil levering er skjedd kreve forskuddsbetaling. Hvis forskuddsbetaling ikke skjer innen den frist Selger fastsetter, kan Selger ansvarsfritt kansellere hele eller deler av ordren. Et eventuelt krav om forskuddsbetaling begrunnes ikke.


3. Levering
Med mindre annet er skriftlig avtalt, skjer levering til Kjøpers forretningssted. Produktene anses levert fra det tidspunkt de er stilt til Kjøpers rådighet på avtalt leveringssted. Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.


4. Pris
Med mindre annet er skriftlig avtalt med Selger, leveres de solgte produkter til den pris som er angitt i Selgers til enhver tid gjeldende prisliste. En eventuell rabatt beregnes av produktpris eks. emballasje og avgifter og gjelder ikke spesialtilbud og kampanjer. Priser som kommer frem av Selgers ordrebekreftelser er bindende, med mindre det er gjort en åpenbar feil enten i Selgers eller Kjøpers favør. Selger tar forbehold om prisstigning som skyldes pålegg fra myndighetene i form av skatte- og/eller avgiftsøkning.


5. Betaling
5.1 Forskuddsbetaling: Der det er avtalt kontant betaling menes forskuddsbetaling, dvs. at betaling er mottatt og registrert på Selgers konto, eventuelt at Kjøper fremviser gyldig kvittering for endelig overføring til Selgers konto, før levering skjer.

5.2 Forfall: Med mindre annet er avtalt eller fastsatt, forfaller kjøpesummen 30 dager fra leveringsdato.

5.3 Tilbakeholdelse av motkrav: Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunnlag av eventuelle motkrav.

5.4 Forsinket betaling: Ved forsinket betaling av kjøpesum mv. plikter Kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallstidspunktet, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) §3.

5.5 Inkasso: Ved forsinket betaling plikter Kjøper å erstatte Selgers omkostninger som påløper som følge av utenrettslig inndriving av kravet, jf. lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) §§ 17-20.

6. Opplysninger om egenskaper og bruk
Kjøper er selv ansvarlig for å undersøke om det kjøpte produkt er egnet til det formål han vil benytte det til. I tilfeller der produktet er spesielt tilvirket, fremstilt, anbefalt eller innkjøpt basert på opplysninger fra Kjøper, har Selger ikke noe ansvar for at det er egnet til Kjøpers formål.


7. Kjøperens undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøper skal ved levering av produktet kontrollere om produktet er i samsvar med ordren. Er emballasjen synlig beskadiget, skal dette noteres på leveringsseddelen. I slike tilfeller kan Kjøper bare kreve omlevering dersom selve produktet også er beskadiget eller mangelfullt. Dersom Kjøper vil gjøre krav gjeldende mot Selger som følge av forhold knyttet til leveransen av produktene, må Kjøper straks reklamere skriftlig, og uansett ikke senere enn 14 dager etter levering. Eventuelle krav fra Kjøper (herunder mangelskrav) fritar ikke Kjøper for å betale for produktene.

8. Retur
Selger aksepterer kun retur etter avtale. Kjøper skal ved returavtalens inngåelse få oppgitt et returavtale-nummer som skal påføres følgebrev ved retur av varene tilbake til Selger. Det skal i følgebrev klargjøres årsaken til retur, hvem som er avsender og hvem hos Selger avtalen er inngått med. Alle returer skal sendes tilbake i original, ubrutt og ubeskadiget emballasje. Dersom returen skyldes feilleveranser fra Selger er returen kostnadsfri. Varens fakturerte verdi krediteres Kjøper. Dersom returen skyldes forhold hos Kjøper, belastes Kjøper returfrakten og 75 % av varens fakturerte verdi krediteres Kjøper. Kreditering ved retur forutsetter at Selgers mottakskontroll godkjenner varen som fullverdig. Selger utpeker transportør ved retur. Tomme containere og annen emballasje er Kjøpers eiendom og tas ikke i retur av Selger.


 

 

 

9. Foreldelse
Dersom et krav fra Kjøper på grunnlag av leveransen ikke blir løst i minnelighet skal Kjøpers krav anses som bortfalt dersom Kjøper ikke går til søksmål innen 12 måneder fra leveringsdato.


10. Ansvarsbegrensning
Selgers samlede ansvar for mangler ved leveransen er begrenset til kontraktsverdien av leveransen. Selgers samlede ansvar for forsinkelse, er begrenset til 15 % av kontraktsverdien av leveransen. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes, men er ikke begrenset til, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, tap som oppstår som følge av produktets egen beskaffenhet, tap av fortjeneste av enhver art, avansetap, tapte innsparingsmuligheter samt erstatningskrav fra tredjepart. Selger er ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Kjøpers bruk eller oppbevaring av produktet, med mindre skaden/tapet skyldes produksjonsfeil. Selger har intet ansvar dersom skaden eller tapet etter Selgers vurdering er forårsaket av eller er relatert til kombinasjon med andre deler og/eller produkter, eller dersom skaden eller tapet er forårsaket av Kjøpers handlinger, forsømmelse, feilbruk eller uaktsomhet. I den utstrekning Selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er Kjøper forpliktet til å holde Selger skadesløs for ansvar som går utover det Selger etter de tre foregående avsnitt ville vært ansvarlig for om kravet var fremsatt av Kjøper. Disse begrensninger i Selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.


11. Bortfall av Selgers leveringsplikt ved Kjøpers mislighold
Ved betalingsmislighold eller annet mislighold fra Kjøpers side, kan Selger nekte å foreta ytterligere leveranser til Kjøper, eller bestemme at ytterligere levering til Kjøper kun vil skje mot kontant betaling på de betingelser som kommer frem av gjeldende prisliste på bestillingstidspunktet for den aktuelle leveranse. Dersom Kjøper har unnlatt å betale ved forfall og/eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, betraktes hele og ethvert mellomværende mellom partene som forfalt og ikke-leverte bestillinger effektueres kun mot kontant betaling. Begge parter har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Ved heving opphører partenes rettigheter og plikter etter denne avtale og eventuell avtale om lån av utstyr.

 

12. Force majeure
Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Selgers kontroll fritas Selger for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg. Det samme gjelder ved distribusjons- eller importvansker, streik hos Selger, utilstrekkelige leveranser fra Selgers leverandører og lignende omstendigheter som vesentlig påvirker Selgers leveringsevne, dog alltid forutsatt at Selger ikke har opptrådt uaktsomt. Selger skal underrette Kjøper om at leveransen blir forsinket som følge av forhold som nevnt i første avsnitt innen rimelig tid etter at Selger ble kjent med at forsinkelse vil inntre. Dersom Selger som følge av forhold som nevnt i første avsnitt ikke kan levere tilstrekkelige volum av produkter det er inngått avtale om, bestemmer Selger fritt hvilken kunde han skal levere til. Hver av partene kan med 14 dagers skriftlig varsel kansellere ordren dersom leveranse blir hindret i mer enn 3-tre- måneder som følge av forhold som beskrevet i første avsnitt.


13. Behandling av personopplysninger
Behandling av de personopplysninger som registreres i forbindelse med bestilling og leveranse av produktet, er underlagt taushetsplikt og reglene i personopplysningsloven med GDPR. Kjøper regnes som registrert, og kan kreve opplyst hva som er registrert om ham og til hvilke formål opplysningene brukes. Utlevering til tredjeparter kan kun skje når det er nødvendig for ivaretakelse av Kjøpers rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet. Selger kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis tilgang til opplysninger som er nødvendig for utføring av oppdrag for Selger i forbindelse med de tjenester som leveres under denne avtalen.

Personopplysninger som nevnt ovenfor vil bli benyttet til flere ulike formål, blant andre:

- administrasjon av kundeforholdet

- oppfyllelse av Selgers rettigheter og forpliktelser overfor Kjøper og tredjemann

- lovbestemte myndighetskrav

Videre kan personopplysningene benyttes til å følge opp kundeforholdet på best mulig måte, herunder å gi informasjon om og markedsføring av produkter og tjenester Selger tilbyr. Slik oppfølgning skal alltid følge markedsføringslovens bestemmelser, og markedsføring skal kun skje til eksisterende kunder og dreie seg om slike produkter som anses som tilsvarende tjenestene som tilbys under denne avtalen. Ytterligere informasjon om hvordan personopplysningene behandles i Uno-X Smøreolje AS i forbindelse med kundeforholdet, finnes på personvernerklæring.


14. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant §§ 3-14 – 3-22.


15. Tvisteløsning
Vilkårene er regulert av norsk lov. Oslo tingrett er eksklusivt verneting for enhver tvist mellom partene som springer ut av ordren eller leveransen.